làm sao thuyết phục người khác

Những nguyên tắc phải nắm vững nếu muốn thuyết phục người khác khi giao tiếp

 Hãy dùng “Cảm ơn bạn” thay vì “Cảm ơn”. Tuy nó chỉ nhiều hơn một chữ, nhưng thành ý trong đó lại nhiều hơn rất