viết cv ấn tượng thế nào

Bạn nên loại bỏ những từ này khỏi bản CV nêu không muốn bị thất nghiệp

Bà Lorenz chia sẻ, “Thay vì chỉ đơn thuần nói tôi thế này tôi thế nọ, hãy thử viết về những việc bạn đã làm