điều không nên khi viết cv

Viết hồ sơ xin việc tuyệt đối không được đề cập đến những vấn đề này

Nhà tuyển dụng đủ thông minh để hiểu rằng tất cả thông tin trong hồ sơ là của bạn. Vì vậy, không cần phải dùng